Zwarte kraai

Zwarte kraai (Corvus corone)

Zwarte kraai (Corvus corone)

Aantal en verspreiding
De afgelopen 30 jaar is het aantal zwarte kraaien verdrievoudigd. Zwarte kraaien profiteren van het enorme aantal verkeersslachtoffers langs de Nederlandse wegen. In dichte bosgebieden is het aantal zwarte kraaien veel lager doordat havik en buizerd daar voor een stevige predatiedruk zorgen. Het aantal zwarte kraaien in bebouwde gebieden neemt daardoor enigszins toe. De laatste jaren stabiliseert het aantal Zwarte kraaien enigszins.

Schade
Zwarte kraaien veroorzaken in Overijssel incidenteel belangrijke schade. De schade kan oplopen tot meer dan € 250,= per schademelding. Naast landbouwschade is er ook aan schade aan de fauna, namelijk het prederen van legsels (eieren en jongen) van weidevogels.

Beleid
Sinds 2004 landelijke vrijstelling voor het vangen en doden om landbouwschade te voorkomen. Sinds 11 mei 2006 geldt de landelijke vrijstelling ook ten aanzien van schade aan fauna (weidevogels, bodembroeders), waarbij de populatie zwarte kraaien ook preventief mag worden verkleind. Op 14 maart 2011 heeft de provincie een ontheffing verleend voor het gebruik van vangkooi en geweer in of bij weidevogelgebieden voor het vangen en doden van kraaien ter voorkoming van predatie van nesten van weidevogels. Deze ontheffing voor vangkooi is in 2011 door de Rechtbank vernietigd.

Beheer
Landbouwschade door zwarte kraaien kan afdoende worden bestreden door preventieve maatregelen in combinatie met verjaging door ondersteunend afschot op basis van de landelijke vrijstelling. Door  in  te  grijpen  op  populatieniveau  kan  de  predatiedruk  op  grondbroeders verlaagd worden.
Hoewel vangkooien zeer effectief zijn om de populatieomvang te beheersen, lijkt de kans op een ontheffing voor het gebruik daarvan klein aangezien het geen selectief middel is.