Vos

vosAantal en verspreiding
De Vos is in Overijssel een algemeen voorkomende diersoort, die zowel in aantallen als verspreiding de afgelopen decennia is toegenomen. Het leefgebied van de Vos is volledig opgedeeld in territoria, waarin het mannetje en vrouwtje(s) leven. Op basis van de beschikbaarheid van voedsel variëren territoria in Overijssel van circa 50 tot 900 hectare.

Schade en beheer
De Vos veroorzaakt schade aan:
– met name de fauna, weidevogels en Korhoen;
– de openbare veiligheid (bijv. waterkerende dijken);
– en aan industriegebieden.

De gewenste Vossenstand bij weidevogelgebieden en bij gebieden met kwetsbare grondbroeders, zoals de Korhoen is er op gericht om in deze gebieden de predatie door Vossen tot een minimum te beperken. Vanuit het perspectief van duurzaam beheer is derhalve een populatiestand gewenst, waarbij de duurzame staat van instandhouding gewaarborgd blijft, rekening houdend met de effecten van schadebestrijding en natuurlijke sterfte. Bij het plaatsen van de Vos op de landelijk vrijstellingenlijst heeft de minister al geoordeeld dat de gunstige staat van instandhouding van de soort is aangetoond. Het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van kunstlicht veranderd hier niets aan.  Uitgangspunt van de benodigde ontheffing voor de bestrijding van Vossen  is dat deze slechts van toepassing is op specifieke locaties en omstandigheden, zodanig dat door de beperkte omvang daarvan geen significant effect op de Vossenstand optreedt.

Actuele maatregelen: klik hier.

weidevogelgebieden met een zone van 5 km

weidevogelgebieden met een zone van 5 km