Steenmarter

Steenmarter

Steenmarter

Algemeen
De Steenmarter is een beschermde diersoort die in Oost-Nederland veel voorkomt. Het dier leeft onder meer in de bewoonde omgeving en zorgt soms voor overlast en schade aan gebouwen en voertuigen. Voor het verstoren van het leefgebied van de Steenmarter is een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. De provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van deze ontheffing.

Aantal en verspreiding
De Steenmarter komt vooral in Oost-Nederland voor en kan in de gehele provincie Overijssel worden aangetroffen. De ontwikkeling in de 20e eeuw tot heden worden gekenmerkt door:
•    Eerst 80 jaar gestage afname. (1900 – 1978).
•    Herstel in begin jaren 80 (1978 – 1984).
•    Duidelijke toename vanaf 1985 ‐ heden.
Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal Steenmarters in Duitsland en Denemarken dan is het de verwachting, dat de soort zich zal gaan stabiliseren (mededeling D. Klees, Steenmartersymposium Arnhem 11 november 2013). De uitbreiding van de populatie richting West- Nederland zal naar verwachting nog wel doorgaan.

Beleid
De Steenmarter staat niet op de provinciale of landelijke vrijstellingenlijst.
In de Beleidsregels van de provincie (2008) staat over de Steenmarter dat ter voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke overlast door Steenmarters in gebouwen en daarbij horende roerende zaken, de provincie het voornemen heeft zich te beperken tot ontheffingen voor het wegvangen van dieren, in combinatie met preventieve maatregelen door de eigenaar of gebruiker van de gebouwen: eigenaren / gebruikers moeten schade / overlast zelf voorkomen (indien deze schade of overlast voor hen niet aanvaardbaar is).

Beheer
Bij meldingen van overlast van Steenmarters in het buitengebied zal de faunabeheereenheid ontheffing aanvragen voor het opzettelijk verstoren van Steenmarters en in bijzondere gevallen het vangen van Steenmarters. De personen die belast zijn met de uitvoering dienen wel te beschikken over de kennis over het bestrijden van Steenmarteroverlast.

LTO Noord
26 januari 2016:  Diverse partijen in Overijssel zijn nauw betrokken bij het beheer van de weidevogels. Weidevogels staan als gevolg van diverse factoren onder druk. Meerdere LTO Noord afdelingen in Overijssel hebben aandacht gevraagd voor de relatie van predatoren – in het bijzonder steenmarters – en weidevogels.
LTO Noord Overijssel heeft dit verder opgepakt. Arend Bouwmeester heeft, als portefeuillehouder fauna in Overijssel, dit binnen de Faunabeheereenheid besproken. Daar is afgesproken een plan van aanpak te maken en dat voor te leggen aan gedeputeerde Hester Maij. Dat was een positief gesprek. Mevrouw Maij heeft geld beschikbaar voor een pilot zodat er verder onderzoek gedaan kan worden naar predatie en dan met name van de marterachtigen. De FBE wordt hiervan de trekker. Het voorstel is om in drie gebieden aan de slag te gaan met nachtcamera’s en warmtemeters in nesten. Zo worden er cijfers verzameld om voldoende onderbouwing te kunnen krijgen voor de bestrijding van steenmarters. Er wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit de secretaris van de FBE, 2 vertegenwoordigers per weidevogelgroep (van 3 weidevogelgroepen, dus 6 personen). Deze werkgroep zal de pilot gaan uitvoeren.
Bron: LTO Noord.