Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw

Aantal en verspreiding
Spreeuwen komen vrijwel in geheel Europa voor. Ook in Nederland is de soort wijd verspreid. In de bosrijke delen van de provincie is het aantal spreeuwen lager dan in de rest van de provincie. Dit vindt z´n oorzaak in de grotere afstand tussen geschikt foerageergebied en verblijfplaatsen.

Schade
Het aantal getaxeerde schadegevallen van Spreeuwen is gering. Alleen in het werkgebied van de Jachtvereniging Kampen zijn meerdere meldingen van Spreeuwenschade. Wel is bekend dat Spreeuwen onverwacht grote schade kunnen veroorzaken.

Beleid
De provincie heeft de Spreeuw op de provinciale vrijstellingenlijst geplaatst. Voor alle soorten van de provinciale vrijstellingslijst geeft de provincie vrijstelling voor het opzettelijk verstoren (Artikel 10 Flora- en faunawet) van dieren.

Beheer
Bij dreigende belangrijke schade kan een ontheffing worden verleend, nadat dat door het bevoegd gezag is bevestigd. Het gaat daarbij om grasland, maïspercelen, rietvelden en om
fruitteeltgebieden. Met name binnen de fruitteelt kan dan massaal schade optreden. Het gaat hierbij om schade in de vorm van vraatschade, aanpikschade, vervuiling en vernieling.
De verjaging op grond van de provinciale vrijstelling kan worden ondersteund met afschot indien pogingen tot verjagen niet afdoende zijn gebleken.