Smient

Smient (Anas penelope)

Aantal en verspreiding
Smienten zijn doortrekkers en wintervogel in (zeer) grote aantallen. Het aantal niet broedvogels van de smient is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met <5% per jaar, terwijl het over de laatste 10 seizoenen significant gedaald is met <5% per jaar. Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007/2011 geven aantallen tussen de 5.000 en 35.000 smienten voor de gehele provincie.

Schade
De schade door de smient varieerde in de periode 2008-2012 tussen € 5.000,- en € 18.000,- en trad vooral op in grasland (zowel blijvend, als nieuw ingezaaid) en wintergraan.

Beleid
Er geldt een provinciale vrijstelling voor het verontrusten de smient. Er gold een provinciebrede ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot van smienten tussen 1 oktober en 1 mei buiten aangewezen foerageergebieden. Bij besluit d.d. 20 november 2012 is deze ontheffing voor smienten ingetrokken.

Beheer
Van de smient zijn geen actuele beheercijfers beschikbaar. Doordat de ontheffing in 2012 door de provincie is ingetrokken komen deze er ook niet.

Overwegingen
Afschot is lastig doordat de smient ‘s nachts foerageert. Een ontheffing daarvoor is recentelijk ingetrokken.