Roek

roekAantal en verspreiding
Het aantal broedparen is in Nederland is ongeveer 64.000 broedparen. Vooral vergiftiging door pesticiden en herbiciden (onder andere zaadontsmettingsmiddelen) veroorzaakte een forse sterfte veroorzaakte een sterke afname in de tweede helft van de 20e eeuw, waarna de soort weer sterk in aantal toenam. De laatste jaren daalt het aantal broedparen weer iets. De verwachting is dat het aantal zal stabiliseren.

Schade
Roeken veroorzaken in Overijssel geregeld belangrijke schade. De schade kan oplopen tot meer dan € 3.000,= per schademelding.  Het zijn echte koloniebroeders. De slordige nesten worden in de toppen van hoge bomen gebouwd. Een roekenkolonie kan soms wel uit 1000 nesten bestaan, hoewel de meeste kolonies toch beduidend kleiner zijn. De kolonies bevinden zich meestal in de buurt van graslanden, al waar ze hun voedsel zoeken.  Vooral in de oostelijke helft van Nederland komen veel roeken voor. Ze broeden graag in vrijstaande opgaande groepen bomen. Vooral populieren zijn geliefd. Het voedsel bestaat uit een breed scala van bodeminsecten en andere ongewervelde, zaaizaad, kleine zoogdieren, aas, afval en soms jonge vogels. (Bron: Vogelbescherming Nederland).
In bijlage 2 als bedoeld in artikel 3 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren is de Roek opgenomen als soort als bedoeld in artikel 65 vierde lid onderdeel b van de Flora- en faunawet die in delen van het land een algemeen voorkomende diersoort is, waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar wordt gebracht.

Provinciale vrijstelling  (provinciale verordening)
Aan grondgebruikers wordt onder voorwaarden vrijstelling verleend voor het verstoren en doden met geweer van Roeken in geval van belangrijke schade aan gewassen of ter voorkoming daarvan, op tenminste 500 meter afstand van de kolonie. Bij ernstige overlast door Roeken kan het ministerie van EZ (RVO) een ontheffing verlenen.