Ree

ree2Aantal en verspreiding
Het Ree is in de provincie Overijssel een algemeen voorkomende soort. In de huidige situatie worden er in het voorjaar een kleine 10.000 Reeën geteld in Overijssel. De tellingen worden sinds 2009 uitgevoerd op basis van een gestandaardiseerde telmethode. In 2013 werden 10.824 Reeën geteld in Overijssel.

Beleid 
Provincie Overijssel, Beleidsnota 2008: Beheer van de populaties van het Ree kan plaatsvinden door de Faunabeheereenheid, op grond van een goedgekeurd Faunabeheerplan. Ter voorkoming van populatiestress en uit oogpunt van verkeersveiligheid kan ontheffing worden verleend in het kader van duurzaam populatiebeheer.
In het Faunabeheerplan wordt de focus gelegd op het voorkomen van dierenleed door verkeersslachtoffer (dierenwelzijn) en het aspect verkeersveiligheid. Over het aspect verkeersveiligheid staat in de nota het volgende: “Verkeersveiligheid, vallend binnen het begrip openbare veiligheid, kan in het geding komen wanneer grotere dieren wegen oversteken. Relevante soorten zijn Damhert, Edelhert, Wild zwijn en Ree.” …. “Voor wat betreft het Ree geldt dat met name een te grote populatiedruk (meer dieren dan waarvoor ruimte en voedsel aanwezig is) kan leiden tot meer migratiebewegingen, en dat in een dergelijke situatie sprake kan zijn van het ontstaan van verkeersonveilige situaties. In het faunabeheerplan zal berekend moeten worden, per regio, hoeveel Reeën een gebied kan bevatten (draagkracht) en vanaf welke populatieomvang ingegrepen moet worden.
Zieke en gewonde dieren/valwildregeling
De provincie Overijssel heeft een regeling voor zieke en gewonde dieren (artikel 67). Er is een categorie van personen aangewezen die belast wordt met de afwikkeling van valwild op of in de
directe nabijheid van wegen.

Beheer
De doelstelling van duurzaam beheer van het faunabeheerplan is gericht op:
–  het reguleren van de populatieomvang met het oog op het behoud van een gunstige staat van instandhouding van populaties (art. 4 onder e Besluit beheer en schadebestrijding dieren);
– het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige reeën (art. 4 onder c
Besluit beheer en schadebestrijding dieren);
– het borgen van het belang van de openbare veiligheid, waaronder begrepen de verkeersveiligheid (art. 68 lid 1 onder a Flora- en faunawet).

Mogelijke andere preventieve maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn onder andere het weren van dieren door plaatsing van wildrasters, het plaatsen van wildspiegels en het plaatselijk verlagen van de maximumsnelheid. Deze werende middelen zijn praktisch gezien niet overal toepasbaar of effectief. Mede gelet op de kosten kunnen rasters en snelheid beperkende drempels gezien de grote weglengte waar zich problemen voordoen, niet als bevredigende alternatieven worden beschouwd. Bovendien beperkt de plaatsing van rasters de mogelijkheid tot uitwisseling van andere dieren tussen de verschillende kerngebieden in Overijssel. Dit laatste is in strijd met de doelstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur om uitwisseling van deelpopulaties mogelijk te maken.  Vooral bij drukke wegen is de effectiviteit van wildspiegels naar verwachting minder dan in het verleden werd aangenomen.

Overwegingen
In Overijssel bedraagt het totaal aantal aanrijdingen met Reeën gemiddeld 780 Reeën per jaar (periode 2010-2013). Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Bij niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat meer voedsel- en territoriumconcurrentie en zullen meer trek- en zwerfbewegingen plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, is te voorkomen.

Actuele maatregelen: klik hier.