Meerkoet

Meerkoet

Meerkoet

Verspreiding
Meerkoeten zoeken hun voedsel op en rond het water. Vooral gebieden met een flinke oeverbegroeiing zijn populair, hoewel de soort zich ook kan redden in vaarten met een beschoeiing en nauwelijks waterplanten. De Meerkoeten zijn in zo’n biotoop echter veel kwetsbaarder dan in een dichte moerasvegetatie. In de winter kunnen groepen – die kunnen bestaan uit vele honderden
vogels – in weilanden verblijven. Meerkoeten die in Nederland broeden, brengen de winter meestal ook in Nederland door. Vogels uit noordelijker streken ontpoppen zich meer als trekvogels en reizen heen en weer naar Midden- en Zuid-Europa om te overwinteren. (Bron: Vogelbescherming Nederland).

Beleid
De provincie heeft de Meerkoet op de provinciale vrijstellingenlijst geplaatst. Voor alle soorten van de provinciale vrijstellingslijst geeft de provincie vrijstelling voor het opzettelijk verstoren (Artikel 10 Flora- en faunawet) van dieren.

Schade
De Meerkoet veroorzaakt in Overijssel in incidentele gevallen schade. Deze schade blijft doorgaans beperkt, in enkele gevallen is sprake van belangrijke schade.

Beheer
De faunabeheereenheid richt haar beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan
gewassen. In dit kader heeft het beheer tot doel de schade aan gewassen te minimaliseren ten
behoeve van de belangen van de grondgebruikers.
De schadebestrijding zal gericht zijn op:
– Schadegevoelige akkerbouwpercelen.
– Schade aan percelen met blijvend grasland.
– Percelen met vollegronds-groententeelt.
– Percelen waarvan na 1 augustus van het voorgaande jaar gras is ingezaaid.
De verjaging op grond van de provinciale vrijstelling kan worden ondersteund met afschot indien pogingen tot verjagen niet afdoende zijn gebleken.