Konijn

konijn

Algemeen
Het Konijn behoort tot de wildsoorten en kent derhalve een periode waarin de jacht op deze soort is geopend. In het kader van beheer en schadebestrijding is voor het Konijn ook een landelijke vrijstelling verleend voor het verstoren en doden van Konijnen en het verstoren van hun holen. Het Konijn is plaatselijk algemeen en kan belangrijke schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan gewassen, aan dijken, aan sportvelden, aan industrieterreinen, aan begraafplaatsen, aan waterkeringen en aan spoorwegen. Het Konijn is vatbaar voor verschillende ziekten zoals Myxomatose en het viraal haemorragisch syndroom (VHS) hetgeen de stand lokaal kan beïnvloeden.

Aantal en verspreiding
Het konijn voor in geheel West- en Midden- Europa. Op de meeste plaatsen komt de soort algemeen en talrijk voor (Lange et al. 1994). Het Konijn lijkt landelijk gezien de laatste jaren weer te stabiliseren na een sterke daling aan het einde van de 20e eeuw. Voor de daling zijn verschillende factoren aan te wijzen. De konijnenstand is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in het voorjaar en sterfte door Myxomatose aan het einde van de zomerperiode.

Beleid
In de Beleidsregels van de provincie (2008) staat over het Konijn dat een wildsoort is, die in het daarvoor geopende seizoen bejaagd mag worden. Er is landelijke vrijstelling gegeven voor het verstoren en doden van Konijnen en het verstoren van hun holen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond.

Beheer
De Faunabeheereenheid richt haar beheer op het optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden om schade te voorkomen door middel van het bejagen van Konijnen in de geopende jachttijd en beheer op basis van de landelijke vrijstelling. Indien dit niet afdoende is vraagt men een ontheffing aan voor het gebruik van kunstlicht en/of het gebruik van het geweer in een jachtveld dat niet voldoet aan de wettelijke eisen voor de volgende belangen:
•    Konijnenschade aan landbouwgewassen.
•    Openbare veiligheid.
•    Konijnenschade aan sportvelden.
•    Konijnenschade aan industriegebieden.
•    Konijnenschade aan begraafplaatsen