Holenduif

Holenduif

Aantal en verspreiding
De dichtheden van de Holenduif zijn in Nederland en België bijzonder hoog. Holenduiven komen verspreid over de gehele provincie voor. In de winter neemt het aantal waarnemingen rondom Vriezenveen wel toe.

Schade
De Holenduif veroorzaakt in Overijssel in incidentele gevallen schade. Deze schade blijft doorgaans beperkt, in enkele gevallen is sprake van belangrijke schade.

Beleid
De provincie heeft de Holenduif op de provinciale vrijstellingenlijst geplaatst. Voor alle soorten van de provinciale vrijstellingslijst geeft de provincie vrijstelling voor het verstoren van dieren.

Beheer
De faunabeheereenheid richt haar beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan
gewassen. In dit kader heeft het beheer tot doel de schade aan gewassen te minimaliseren ten
behoeve van de belangen van de grondgebruikers.
De schadebestrijding zal gericht zijn op:
– Schadegevoelige akkerbouwpercelen.
– Percelen met vollegronds-groententeelt.
– Percelen waarvan na 1 augustus van het voorgaande jaar gras is ingezaaid.
De verjaging op grond van de provinciale vrijstelling kan worden ondersteund met afschot indien pogingen tot verjagen niet afdoende zijn gebleken.