Haas

haasAantal en verspreiding
De Haas komt in bijna het gehele land voor, met uitzondering van enkele stedelijke gebieden. Ondanks het hoge voortplantings-vermogen zijn er grote schommelingen in de Hazenstand en was er in veel gebieden in Nederland na 1970 sprake van een dalende tendens. De oorzaken daarvan moeten worden gezocht in veranderingen in de landbouw en het landschap. Daarnaast speelt de virusziekte EBHS (European brown hare syndrom) mogelijk een rol. Ook in de eerste jaren van de meetreeks vanaf 1997 is een afname te zien. Maar over de laatste 10 jaar is er weer een matige toename, waardoor de trend als geheel op stabiel uitkomt.

Beleid
In de beleidsregel (2008) staat over de Haas dat het een wildsoort is, die in het daarvoor geopende seizoen bejaagd mag worden. Er is daarnaast een provinciale vrijstelling aan grondgebruikers voor het verstoren van Hazen, om schade aan gewassen te voorkomen of te bestrijden. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan ontheffing verlenen voor het verstoren en doden van Hazen buiten de geopende jachttijd ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Het middel om Hazen te schieten buiten de geopende jachtperiode wordt alleen toegepast wanneer er sprake is dreigende belangrijke schade en andere preventieve middelen (o.a uitrasteren) niet blijken te werken of niet mogelijk blijken te zijn.

Beheer.
Bij dreigende belangrijke schade kan een ontheffing worden verleend, nadat dat door het bevoegd gezag is bevestigd dat:
1.   Er sprake is van dreigende belangrijke schade.
2.   Er geen andere afdoende middelen zijn om dreigende belangrijke schade te voorkomen dan de inzet van het geweer.
3.   Er op het schadeperceel er tenminste één of meerdere visuele middelen zijn inzet. Het perceel dient daarnaast uitgerasterd te zijn.