Fazant

fazantAantal en verspreiding
Fazanten komen in heel Nederland voor als standvogel. De fazant is in ons land een veel voorkomende broedvogel met de hoogste dichtheden in Groningen en Zeeland. Het aantal broedparen bedroeg in 2005 circa 50.000-60.000 broedparen. Sinds 1980 is het aantal fazanten in Nederland afgenomen als gevolg van verslechtering van het leefmilieu, de schaalvergroting in de landbouw, verkeer en de toegenomen predatiedruk. Een belangrijke oorzaak is ook het gevolg geweest van een streng vergunningenbeleid voor het uitzetten van fazanten. Na 1993 zijn door de rijksoverheid in het geheel geen vergunningen meer verstrekt. De ontwikkeling van de fazantenstand in de toekomst zal vooral afhangen van de biotoopkwaliteit en de predatiedruk. Naar schatting worden er jaarlijks 400.000 tot 500.000 fazantenkuikens geboren.  (bron KNJV)
Situatie in Overijssel: vanaf 1983 significante afname van <5% per jaar en laatste 10 seizoenen significante afname van <5% per jaar (bron SOVON)

Schade
In de afgelopen beheerperiode (2009-2014) is zeer incidenteel gewasschade gemeld (€ 256,-) (bron Faunafonds)

Beleid
Wildsoort waarop de jacht is toegestaan van 15 oktober t/m 31 december (hennen), resp. van 15 oktober t/m 31 januari (hanen). Op grond van de verordening schadebestrijding dieren van de provincie Overijssel (zie bijlage 1) is het  het opzettelijk verontrusten ten behoeve van schadebestrijding (ook buiten de bejaagbare periode) toegestaan.

Beheer
Buiten de bejaag periode mogelijkheid tot verontrusten t.b.v. schadebestrijding, zie de verordening schadebestrijding dieren.